มาทำความรู้จักค่า”K “หรือ”ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน”

เคดิตภาพและที่มา https://www.scgbuildingmaterials.com/

   ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน (Thermal Conductivity) คือ ค่าที่แสดงความสามารถในการถ่ายเทความร้อนด้วยการนำความร้อนของวัสดุ หรือที่เรียกกันว่า “ค่า K” มีหน่วยเป็น W/(m.K) หรือ  Btu/(hr ft °F) โดยค่า K ยิ่งสูงจะยิ่งนำความร้อนมาก  เช่น วัสดุประเภทโลหะ มักมีค่า K สูงกว่าวัสดุประเภทพลาสติก เป็นต้น ดังนั้นหากต้องการป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวบ้าน ควรเลือกใช้วัสดุที่มีค่า K ต่ำ ทั้งนี้ ในวงการวัสดุก่อสร้างมักพิจารณาค่า K ที่สัมพันธ์กับ “ค่าความต้านทานความร้อน” (ค่า R)  ซึ่งจะมีค่าเท่ากับความหนาของวัสดุหารด้วยค่า K

                                                                ภาพ: สูตรแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า K และค่า R ภาพและ                                                                                                              ที่มา:https://www.scgbuildingmaterials.com/
ขอบคุณที่มาและข้อมูล:https://www.scgbuildingmaterials.com/