พื้นที่สามารถสร้างโรงงานในประเทศไทย ในเขตไหน? อย่างไร?

พื้นที่สามารถสร้างโรงงานในประเทศไทย ในเขตไหน? อย่างไร?

Happy Warehouse ขอนำเสนอความรู้ในการสร้างโรงงาน ในเขตพื้นที่อื่นๆ และในเขตนิคมอุตสาหกรรม มาเป็นความรู้ให้ท่านผู้สนใจทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และข้อกำหนดอื่นๆ

พื้นที่ ท่ี่สามารถสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

  1. นิคมอุตสาหกรรม
  2. เขตอุตสาหกรรม/เขตประกอบอุตสาหกรรม
  3. สวนอุตสาหกรรม

นิคมอุตสาหกรรม(นอ.) หมายถึง เขตพื้นที่ดินซึ่งจัดสรรไว้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเข้าไปอยู่รวมกันอย่างเป็นสัดส่วน อันประกอบด้วย พื้นที่อุตสาหกรรม สิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภค และสาธารณูปการครบครัน เช่น ถนน ท่อระบายน้ำ โรงกำจัดน้ำเสียส่วนกลาง ระบบป้องกันน้ำท่วม ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ นอกจากนั้น ยังประกอบด้วย บริการอื่นๆ ที่จำเป็นอีก อาทิ เช่น ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข ธนาคาร ศูนย์การค้า ที่พักอาศัย สำหรับคนงาน สถานีบริการน้ำมัน เป็นต้น

พื้นที่สามารถสร้างโรงงานในประเทศไทย ในเขตไหน? อย่างไร?

เขตอุตสาหกรรม/เขตประกอบการอุตสาหกรรม(ขอ.) เป็นการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่ขยายเพิ่มขึ้น ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 การพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว ต้องได้รับการพิจารณาและประกาศกำหนดเขตประกอบการอุตสาหกรรมจากกระทรวงอุตสาหกรรม สิทธิประโยชน์ที่ได้รับคือได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายโรงงาน

พื้นที่สามารถสร้างโรงงานในประเทศไทย ในเขตไหน? อย่างไร? พื้นที่สามารถสร้างโรงงานในประเทศไทย ในเขตไหน? อย่างไร?

สวนอุตสาหกรรม(สอ.) เป็นพื้นที่เป็นที่ดินส่วนบุคคลที่ถูกพัฒนา จัดจำหน่ายและบริหารโดยบุคคลธรรมดา และเนื่องจากอยู่นอกเหนือการดูแลของ กนอ. จึงไม่สามารถขอรับการสนับสนุนจาก กนอ. ได้ ในทางกายภาพแล้วสวนอุตสาหกรรม/เขตอุตสาหกรรมมีลักษณะเดียวกันกับนิคมอุตสาหกรรมแต่คุณภาพของโครงการจะไม่ได้ถูกพัฒนาและบริหารโดย กนอ. แต่จะขึ้นอยู่กับเจ้าของโครงการสวนอุตสาหกรรม/เขตอุตสาหกรรมบางแห่งอาจทำการออกใบอนุญาตก่อสร้างเอง ผู้ซื้อที่ดินต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ดำเนินโครงการในเรื่องการขอใบอนุญาตก่อสร้าง และอื่นๆ ซึ่งต่างจากบริการที่ได้รับจากนิคมอุตสาหกรรมที่ดูแลโดย กนอ. ซึ่งจะสามารถดำเนินการได้อย่างสะดวกและปลอดภัยกว่า เช่น เขตจัดสรรผังที่ดิน เขตสีม่วง และผังสีอื่น ตาม พรบ.ผังเมือง เป็นต้น

พื้นที่สามารถสร้างโรงงานในประเทศไทย ในเขตไหน? อย่างไร?

ที่มา : https://www.facebook.com/IndustrialEstateAuthorityOfThailand

 

 

Scroll to Top