พื้นที่สามารถสร้างโรงงานในประเทศไทย ในเขตไหน? อย่างไร?

Happy Warehouse ขอนำเสนอความรู้ในการสร้างโรงงาน ในเขตพื้นที่อื่นๆ และในเขตนิคมอุตสาหกรรม มาเป็นความรู้ให้ท่านผู้สนใจทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และข้อกำหนดอื่นๆ

http://https://youtu.be/hcwt8tYUM20

พื้นที่ ท่ี่สามารถสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

  1. นิคมอุตสาหกรรม
  2. เขตอุตสาหกรรม/เขตประกอบอุตสาหกรรม
  3. สวนอุตสาหกรรม

นิคมอุตสาหกรรม(นอ.) หมายถึง เขตพื้นที่ดินซึ่งจัดสรรไว้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเข้าไปอยู่รวมกันอย่างเป็นสัดส่วน อันประกอบด้วย พื้นที่อุตสาหกรรม สิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภค และสาธารณูปการครบครัน เช่น ถนน ท่อระบายน้ำ โรงกำจัดน้ำเสียส่วนกลาง ระบบป้องกันน้ำท่วม ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ นอกจากนั้น ยังประกอบด้วย บริการอื่นๆ ที่จำเป็นอีก อาทิ เช่น ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข ธนาคาร ศูนย์การค้า ที่พักอาศัย สำหรับคนงาน สถานีบริการน้ำมัน เป็นต้น

เขตอุตสาหกรรม/เขตประกอบการอุตสาหกรรม(ขอ.) เป็นการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่ขยายเพิ่มขึ้น ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 การพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว ต้องได้รับการพิจารณาและประกาศกำหนดเขตประกอบการอุตสาหกรรมจากกระทรวงอุตสาหกรรม สิทธิประโยชน์ที่ได้รับคือได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายโรงงาน

สวนอุตสาหกรรม(สอ.) เป็นพื้นที่เป็นที่ดินส่วนบุคคลที่ถูกพัฒนา จัดจำหน่ายและบริหารโดยบุคคลธรรมดา และเนื่องจากอยู่นอกเหนือการดูแลของ กนอ. จึงไม่สามารถขอรับการสนับสนุนจาก กนอ. ได้ ในทางกายภาพแล้วสวนอุตสาหกรรม/เขตอุตสาหกรรมมีลักษณะเดียวกันกับนิคมอุตสาหกรรมแต่คุณภาพของโครงการจะไม่ได้ถูกพัฒนาและบริหารโดย กนอ. แต่จะขึ้นอยู่กับเจ้าของโครงการสวนอุตสาหกรรม/เขตอุตสาหกรรมบางแห่งอาจทำการออกใบอนุญาตก่อสร้างเอง ผู้ซื้อที่ดินต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ดำเนินโครงการในเรื่องการขอใบอนุญาตก่อสร้าง และอื่นๆ ซึ่งต่างจากบริการที่ได้รับจากนิคมอุตสาหกรรมที่ดูแลโดย กนอ. ซึ่งจะสามารถดำเนินการได้อย่างสะดวกและปลอดภัยกว่า เช่น เขตจัดสรรผังที่ดิน เขตสีม่วง และผังสีอื่น ตาม พรบ.ผังเมือง เป็นต้น

ที่มา : https://www.facebook.com/IndustrialEstateAuthorityOfThailand