รังวัดคืออะไร

       รังวัด คือ การวัด การปักเขต หรือการคํานวณ ให้ทราบถึงที่ตั้งของแนวเขตและเนื้อที่ของที่ดินเพื่อใช้ในการออกโฉนดสำหรับการครอบครองหรือทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินนั้น  จะกระทำโดยวิธีการและโดยเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดิน ซึ่งได้รับอำนาจในการเข้าไปในเขตที่ดินเพื่อดำเนินการตามที่เห็นสมควร เช่น ตัดต้นไม้ หรือเคลื่อนย้ายสิ่งของเพื่อความสะดวกในการทำรังวัด  รวมทั้งที่ดินที่มีการรังวัดทำแผนที่ระวางไว้แล้วเมื่อเวลาผ่านไปอาจมีการคลาดเคลื่อนได้ เจ้าของที่ดินจะต้องให้ความยินยอมแก่เจ้าหน้าที่ในการเข้ามาสอบเขตที่ดินเพื่อตรวจสอบความถูกต้องด้วย ผู้ที่มีความประสงค์จะทำรังวัดให้ยื่นคำขอ และโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินได้ที่สำนักงานที่ดินประจำจังหวัด

ภาพ: การตรวจรังวัดที่ดิน
ขอบคุณภาพ: www.bloggang.com

ภาพ: การตรวจรังวัดที่ดิน
ขอบคุณภาพ: www.bloggang.com

ภาพ: การตรวจรังวัดที่ดิน
ขอบคุณภาพ: www.bloggang.com

ขอบคุณที่มา: https://www.scgbuildingmaterials.com/