กระบวนการในทางปฏิบัติการจัดทำบัญชีรายการที่ดิน

กระบวนการในทางปฏิบัติการจัดทำบัญชีรายการที่ดิน

โพสต์16 ธ.ค. 2562 10:49โดยฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.

ขอบคุณที่มา: www.fti.or.th/

Read more

ภาษีที่ดินใหม่ 2563 เริ่มใช้จริง-เก็บจริง ดีเดย์ 1 มค.นี้

ข่าว

สรุปภาษีที่ดินใหม่ 2563 เริ่มใช้จริง-เก็บจริง ดีเดย์ 1 มค.นี้

ใกล้จะใช้งานจริงแล้วกับ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่จะมีผลบังคับใช้ 13 มี.ค. 2562 และให้เริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ รวมทั้งผู้มีหน้าที่ชำระภาษีแทน ต้องยื่นเสียภาษีตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงมีการเพิ่มอำนาจ อปท. ในการจัดเก็บอีกด้วย

วันที่ 1 มกราคม 2563 ประเทศไทยจะมีการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ แทนกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ.2508 ที่ใช้กันมายาวนานกว่า 80 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีการกระจายอานาจไปสู่ท้องถิ่น และช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย อ่านเพิ่มเติม

Read more