สรุปเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แบบง่ายๆ

สร้างโกดัง

มาสรุปเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกันค่ะ
เริ่มใช้บังคับ 1 ม.ค.63

สร้างโกดัง

หลักการแรก ใครมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ณ 1 ม.ค.ของปี มีหน้าที่ต้องจ่าย แม้ว่าจะขายหลังจากนี้หรือทำสัญญาให้ผู้เช่าจ่ายแทนก็ตามไปตกลงกันเอง อ่านเพิ่มเติม

Read more

ภาษีที่ดินใหม่ 2563 เริ่มใช้จริง-เก็บจริง ดีเดย์ 1 มค.นี้

ข่าว

สรุปภาษีที่ดินใหม่ 2563 เริ่มใช้จริง-เก็บจริง ดีเดย์ 1 มค.นี้

ใกล้จะใช้งานจริงแล้วกับ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่จะมีผลบังคับใช้ 13 มี.ค. 2562 และให้เริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ รวมทั้งผู้มีหน้าที่ชำระภาษีแทน ต้องยื่นเสียภาษีตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงมีการเพิ่มอำนาจ อปท. ในการจัดเก็บอีกด้วย

วันที่ 1 มกราคม 2563 ประเทศไทยจะมีการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ แทนกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ.2508 ที่ใช้กันมายาวนานกว่า 80 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีการกระจายอานาจไปสู่ท้องถิ่น และช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย อ่านเพิ่มเติม

Read more