ระยะร่นอาคารโกดังหรือคลังสินค้าและข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องทราบก่อนสร้างโกดัง

   การสร้างโกดังหรือคลังสินค้าสิ่งจำเป็นที่ควรทราบเบื้องต้น

1. ขนาดที่ดินที่จะสร้างการจัดสรรที่ดินให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้เอง รวมถึงวางแผนการขยายหรือต่อเติมในอนาคต 

2. เช็คกับเทศบาลหรือเขตในที่ที่ดินเราสังกัดว่าอยู่ในเขตควบอาคารหรือเช็คกับเว็ปไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง  http://www.areaguru.net/cityplan.php ตามข้อบัญญัติการแบ่งโซนพื้นที่ตามสีต่างๆมีดังนี้

2.1 ประเภทของพื้นสีผังเมืองที่แบ่งออกเป็น 10 ประเภท ดังนี้

-เขตสีเหลือง                         ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย

– เขตสีส้ม                             ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง

-เขตสีน้ำตาล                        ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

-เขตสีแดง                           ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม

-เขตสีม่วง                             ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า

-เขตสีเม็ดมะปราง                    ที่ดินประเภทคลังสินค้า

-เขตสีม่วงอ่อน                     ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

-เขตสีเขียว                         ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม

-เขตสีเขียวมะกอก               ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา

-เขตสีขาวมีกรอบและเส้นทะแยงสีเขียวที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

-เขตสีน้ำตาลอ่อน                ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

-เขตสีเทา                          ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา

– เขตสีน้ำเงิน                       ที่ดินประเภทสถาบันราชการ กราสาธารณูปโภคและสาธารณุปการ        

3.เมื่อได้ทำตาม2ข้อข้างต้นแล้วกำหนดงบประมาณในการสร้างคร่าวๆและขนาดที่เราต้องการใช้งานจริงๆและก็จะมาสัมพันธ์กับระยะร่นของโกดังหรือคลังสินค้าที่เราจะสร้างซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1 ปฎิบัติตาม กฎกระทรวง ฉบับที่่ 55 (พ ศ 2543 )ฯ ข้อ 38และข้อ 39 ดังต่อไปนี้

“ข้อ 38 คลังสินค้าที่มีพื้นที่ของอาคารทุกชั้นรวมกันตั้งแต่ 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน500 ตารางเมตร ต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้นไม่น้อยกว่า 6 เมตร สองด้าน
ส่วนด้านอื่นต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดิน ไม่น้อยกว่า 3 เมตร

คลังสินค้าที่มีพื้นที่ของอาคารทุกชั้นรวมกันเกิน 500 ตารางเมตร ต้องมีที่ว่างห่างแนวเขต
ที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้นไม่น้อยกว่า 10 เมตร สองด้าน ส่วนด้านอื่นต้องมีที่ว่างห่างจากแนวเขตที่ดิน
ไม่น้อยกว่า 5 เมตร “

” ข้อ 39 โรงงานที่มีพื้นที่ที่ใช้ประกอบกิจการของอาคารทุกชั้นรวมกันตั้งแต่ 200 ตารางเมตร
แต่ไม่เกิน 500 ตารางเมตร ต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้นไม่น้อยกว่า 3 เมตร
จำนวนสองด้านโดยผนังอาคารทั้งสองด้านนี้ให้ทำ เป็นผนังทึบด้วยอิฐหรือคอนกรีต ยกเว้นประตูหนีไฟ 
ส่วนด้านที่เหลือให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่า 6 เมตร

โรงงานที่มีพื้นที่ที่ใช้ประกอบกิจการของอาคารทุกชั้นรวมกันตั้งแต่ 500 ตารางเมตร
แต่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร ต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้นไม่น้อยกว่า 6 เมตร
ทุกด้าน

โรงงานที่มีพื้นที่ที่ใช้ประกอบกิจการของอาคารทุกชั้นรวมกันเกิน 1,000 ตารางเมตร ต้องมี
ที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้นไม่น้อยกว่า 10 เมตรทุกด้าน “

ข้อมูลเบื้องต้นที่จะทำให้ท่านทราบและสามารถหาข้อมูลเพื่อตั้งเป็นงบโครงการได้ หรือปรึกษาทางเราได้ที่ ไลน์ line.me/ti/p/v2FiECsmsCหรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ☎️094 871 4156ทิม
https://m.facebook.com/Happy-cons-718629328236747/

ดูผลงานและแบบเพิ่มเติมที่ https://warehousebyhappycons.com/

โกดังสำเร็จรูป Happy warehouse by Happy cons.