ข้อกฏหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตสร้างอาคารโรงงาน

 

ข้อกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องในการขออนุญาตสร้างอาคารโรงงาน

ผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างอาคารโรงงานให้ผ่านได้โดยจะไม่เกิดปัญหาในการยื่นขออนุญาตสร้างและขออนุญาตอื่นๆ จำเป็นต้องรู้ข้อกฎหมายหลักที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับอาคาร ซึ่งHappywarehouse ได้สรุปไว้ในเข้าใจง่ายๆ และเป็นข้อมูลในการให้คำแนะนำลูกค้าของเรา และผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างโกดัง โรงงาน อาคารสำเร็จรูปPRE-FAB รวมทั้งโกดังให้เช่าHappyRealestate

               

 

พรบ.โรงงาน พ.ศ. 2535 ต้องทราบก่อนว่าโรงงานที่จะสร้างเป็นโรงงานประเภทใด

ประเภทที่ 1 ประกอบกิจการได้ทันที

ประเภทที่ 2 ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนประกอบกิจการ

ประเภทที่ 3 ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนประกอบกิจการ หรือใบ รง.4 (ขออนุญาตอุตสาหกรรมจังหวัดและมีเอกสารบางส่วนต้องประสานกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่)

เมื่อทราบว่าโรงงานที่จะสร้างเป็นโรงงานประเภทใดแล้วจึงจะพิจารณาข้อกฏหมายอื่นต่อไป

– เริ่มจาก ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติของท้องถิ่น การประกอบกิจการที่เป็นอันตราย ( จาก พรบ.สาธารณสุข 2535**เน้นมาก) บางโครงการตกม้าตายตั้งแต่ พรบ.นี้แล้ว อย่าเห็นว่าไม่สำคัญ เช่น ในส่วนของสถานที่สร้างต้องอยู่ห่างจากชุมชน 100 เมตร เป็นต้น ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะพิจารณาควบคู่ไปกับ พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 หากต้องมีการจัดทำ EIA (EIA ย่อมาจาก Environmental Impact AssessmentReport )หรือการทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นการศึกษาเพื่อคาดการณ์ผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบจากการพัฒนาโครงการ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและใช้ในการประกอบการตัดสินใจพัฒนาโครงการ โดยชุมชุมต้องผ่านการเห็นชอบด้วย และต้องทำEIAโดยภาครัฐเท่านั้น

 

แล้วมาพิจารณาในส่วนของ พรบ.ผังเมือง(ของพื้นที่นั้นๆ) ซึ่งต้องพิจารณาควบคู่ไปกับข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติของท้องถิ่น หากในผังเมืองห้ามตั้งอาคารโรงงานประเภทที่จะสร้างก็จบตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มไม่สามารถขออนุญาตสร้างได้ ซึ่งก็ต้องพิจารณาประกอบกับ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฏกระทรวงที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

พรบ.ผังเมือง จะกำหนดเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาเมืองในอนาคต และการกำหนดแนวทางดังกล่าวยังต้องคำนึงถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัย สวัสดิภาพของสังคม สิ่งแวดล้อม โดยการแบ่งเป็นโซนผังพิ้นที่สีต่างๆ และจะมีการปรับปรุงแก้ไขตามประกาศผังเมืองของแต่ละจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ เป็นต้น

 

 

 

พรบ.ควบคุมอาคาร กฎหมายควบคุมอาคาร เป็นกฎหมายมหาชน ที่มุ่งรักษาประโยชน์ ความสงบสุข และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคนส่วนใหญ่ และสังคม โดยเน้นเรื่องที่เกี่ยวแก่การปลูกสร้างอาคาร โดยกำหนดขนาด,ประเภทและชนิดอาคาร อัตราส่วนอาคารต่อพื้นที่ ระยะร่น ระยะห่างจากถนนสาธารณะ ระยะร่นจากแหล่งน้ำสาธารณะ เป็นต้น เพื่อรักษาความเรียบร้อยของชุมชน(สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในบทความที่แล้วในหัวข้อ ข้อกฏหมายควบคุมอาคารที่ควรรู้ก่อนสร้างโกดัง โรงงาน)หรือที่ www.areaguru.net/cityplan.php  ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

– หาก สามารถก่อสร้างได้ตาม พรบ.ผังเมือง , พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 , ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติของท้องถิ่น ,พรบ.สาธารณสุข 2535และได้จัดทำ EIA ผ่านแล้ว จึงทำเรื่องขออนุญาตก่อสร้างต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในส่วนนี้อาจต้องประสานขออนุญาตทั้งอุตสาหกรรมจังหวัดและท้องถิ่นไปพร้อมๆกันในการจัดตั้งโรงงาน และ อปท.ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารได้ และเริ่มวางแผนการก่อสร้างและวางแผนด้านงบประมาณก่อสร้างได้ทันที โดยจะไม่มีปัญหาใดๆภายหลัง

โกดังสำเร็จรูป HappyWarehouse เน้นให้คำปรึกษากับลูกค้า และผู้ประกอบการ ที่สร้างโกดัง โรงงาน อาคารสำเร็จรูปและโกดังให้เช่า ให้เข้าใจในกฎหมายต่างๆ ดังกล่าวมาแล้ว ก่อนจะตัอสินใจลงทุนสร้าง เพื่อให้ถูกต้องภายใต้กรอบของกฎหมาย  ครบทุกเรื่องโกดังคลังสินค้าที่ https://warehousebyhappycons.com/

แหล่งที่มา:กรมโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรม