กฏหมายควรรู้เรื่องที่ดินและการสร้างบ้าน EP.1

ส่วนที่ว่าด้วยเรื่องลักษณะอาคาร

1. ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถวที่สร้างติดต่อกัน ให้มีผนังกันไฟทุกระยะไม่เกิน 5 คูหา ผนังกันไฟต้องสร้างต่อเนื่องจากพื้นดินจนถึงระดับดาดฟ้าที่สร้างด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟ กรณีที่เป็นหลังคาสร้างด้วยวัสดุไม่ทนไฟให้มีผนังกันไฟสูงเหนือหลังคาไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ตามความลาดของหลังคา

2. ห้องแถวหรือตึกแถวที่ด้านหน้าไม่ติดถนนสาธารณะ ต้องมีที่ว่างด้านหน้าอาคารอย่างน้อย 6 เมตร และยังต้องมีที่ว่างด้านหลังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร โดยไม่ให้มีส่วนใดของอาคารยื่นลํ้าเข้าไป เว้นแต่บันไดหนีไฟภายนอกอาคารที่ยื่นได้ไม่เกิน 1.40 เมตร

3. บ้านแฝดต้องมีที่ว่างด้านหน้าและด้านหลังระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับแนวผนังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตรและ2 เมตรตามลำดับ และมีที่ว่างด้านข้างกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร

4. รั้วหรือกำแพงที่สร้างขึ้นติดต่อหรือห่างจากถนนสาธารณะน้อยกว่าความสูงของรั้ว ให้ก่อสร้างได้สูงไม่เกิน 3 เมตร เหนือระดับทางเท้าหรือถนนสาธารณะ

5. ห้องพักอาศัยต้องมีความสูงพื้นถึงพื้นชั้นถัดไปอย่างน้อย 2.60 เมตร ห้องแถวหรือตึกแถวชั้นล่าง ความสูงพื้นถึงพื้นชั้นถัดไปอย่างน้อยต้อง 3.50 เมตร ส่วนชั้นถัดไปให้สูง 3.00 เมตร และถ้าตึกแถวของเรามีความสูงจากพื้นถึงพื้นชั้นบนอย่างน้อย 5 เมตร สามารถทำชั้นลอยได้แต่เนื้อที่ชั้นลอยต้องไม่เกิน 40% ของพื้นที่ห้องทั้งหมด ระยะดิ่งระหว่างพื้นชั้นลอยถึงพื้นอีกชั้นหนึ่งต้องไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และระยะดิ่งระหว่างพื้นห้องถึงพื้นชั้นลอยต้องไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร ด้วย

6. บันไดพักอาศัย ต้องกว้างอย่างน้อย 80 ซม. และแต่ละช่วงสูงไม่เกิน 3 เมตร ลูกตั้งสูงไม่เกิน 20 ซม. ลูกนอนสูงไม่เกิน 22 ซม.

7. หากบันไดพักอาศัยของเราสูงเกิน 3 เมตร ต้องทำชานพักบันไดขนาดกว้างยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได

8. ห้ามให้มีส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารไม่ว่าเหนือดินหรือใต้ดินยื่นล้ำเข้าไปในพื้นที่สาธารณะ

หมายเหตุ : อ้างอิงจาก กฏกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

ความคุณที่มาความรู้ดีๆจาก www.forfur.com